Текст документа:

Про тендерний комітет


Кремінська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 січня 2017 року № 88


Про тендерний комітет


 

 

 

Про тендерний комітет

 

 

         З метою створення конкурентного середовища в сфері закупівель, керуючись ст. 119 Конституції України, Законом України «Про публічні закупівлі», ст. 6, ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»:

 

         1. Затвердити склад тендерного комітету Кремінської районної державної адміністрації Луганської області, який додається.

 

         2. Затвердити Положення про тендерний комітет Кремінської районної державної адміністрації, яке додається.

 

         3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 30 вересня 2011 року № 705 «Про затвердження складу та положення про комітет з конкурсних торгів Кремінської районної державної адміністрації» та розпорядження голови райдержадміністрації від 22 вересня 2015 року № 479 «Про затвердження оновленого складу Комітету з конкурсних торгів Кремінської районної державної адміністрації» вважати такими, що втратили чинність.

 

         4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                Н.В. Чехута

 

Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

«_24_» __січня____ 2017 р. № _88__

 

 

Склад тендерного комітету Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

 

Мар’ясов Р.В.    -        перший заступник голови райдержадміністрації,

                                      голова комітету

 

Донченко С.М.   -       головний спеціаліст – юрисконсульт

                                      райдержадміністрації

 

Зінова І.М.          -       головний спеціаліст відділу

                                      фінансово – господарського          забезпечення

                                      райдержадміністрації

 

Кріулькін О.М.   -       начальник відділу економічного розвитку управління

                                      економічного розвитку і торгівлі

                                      райдержадміністрації

 

Крутько О.Л.      -       начальник відділу з питань управління персоналом

                                      апарату райдержадміністрації

 

Сімонов А.Л.      -        голова РГО «Кремінська бізнес - асоціація»

                                      (за згодою)

 

Улибіна Т.М.      -       начальник управління економічного

                                      розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

 

 

 

Начальник відділу з питань

управління персоналом апарату

райдержадміністрації                                                          О.Л. Крутько

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

«_24__» _січня__ 2017 р. № _88___

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

 

I. Загальні положення

 

         1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 ЗаконуУкраїни «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету.

 

         1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

       

         1.3. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).

 

         1.4. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

 

         1.5. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

         2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

         Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.

 

         2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

         Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

 

         2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

 

         2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

         У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

         За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

         Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

 

         2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

         Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

         Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

 

         2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

         Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

         У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

 

         2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

         У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

         планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

         здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

         забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

         забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

         забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

         надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

         здійснення інших дій, передбачених Законом.

 

         2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

 

         2.9. Члени комітету мають право:

         брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

         аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

         виносити питання на розгляд комітету;

         прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

         одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

         уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших     осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

         здійснювати інші дії, передбачені Законом.

 

         2.10. Члени комітету зобов'язані:

         брати участь у всіх його засіданнях особисто;

         організовувати та проводити процедури закупівель;

         забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

         дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

         здійснювати інші дії, передбачені Законом.

 

         2.11. Голова комітету:

         організовує роботу комітету;

         приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

         визначає дату і місце проведення засідань комітету;

         пропонує порядок денний засідань комітету;

         веде засідання комітету;

         уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

         здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

         2.12. Секретар комітету забезпечує:

         ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

         оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

         за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

         зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

         дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

         розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

         виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

 

         2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

 

         2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

 

         2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

 

 

 

Начальник відділу з питань

управління персоналом апарату

райдержадміністрації                                                                    О.Л. Крутько